عکس های فوق العاده زیبا از چشم انسانها که شباهت زیادی به سطح ستاره ها و ...

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

عکس های فوق العاده زیبا از چشم انسانها که شباهت زیادی به سطح ستاره ها و سیاره های ناشناخته دارند.این عکسها توسط  Suren Manvelyan گرفته شده است

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/eye13.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/eye01.jpg

 

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/eye10.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/eye08.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/eye06.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/eye05.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/eye04.jpg