عکس فریب دور و نزدیک

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/optical-illusionn.jpg

اگر شما از جایی که در مقابل کامپیوتر نشسته اید به تصاویر فوق نگاه کنید.


شمت راست تصویر یک شخص" آرام" و در سمت چپ یک شخص "عصبانی" را مشاهده می کنید.


از روی صندلی بلند شوید و چند قدم به عقب بروید. حال دوباره به تصاویر نگاه کنید. جای آنها عوض خواهد شد!!! این تصاویر جالب توسط فیلیپ ج. شینز و آد اولیوا از دانشگاه گلاسکو ایجاد شده است.


آنها نشان می دهند که همیشه آنچه را که ما می بینیم واقعاً همانهایی نیستند که وجود دارند.