این تصویر را از دور و نزدیک مشاهده کنید چند چهره در آن مشاهده می کنید

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/pic02.JPG

 

 

این تصویر را از دور و نزدیک مشاهده کنید چند چهره در آن مشاهده می کنید

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/pic01.JPG